Hébergeur de fichiers indépendant

jrr tolkiens the hobbit dec 2015 final.hebrew.srt

À propos du fichier

Type de fichier
Fichier SRT de 207 Ko (text/plain)
Confidentialité
Fichier public, envoyé le 16 avril 2016 à 03:49, depuis l'adresse IP 90.105.x.x (France)
Sécurité
Ne contient aucun Virus ou Malware connus - Dernière vérification: hier
Statistiques
La présente page de téléchargement a été vue 698 fois depuis l'envoi du fichier
Page de téléchargement

Aperçu du fichier


1
00:01:00,640 --> 00:01:02,970
<i>,פרודו יקר שלי</i>

2
00:01:09,050 --> 00:01:12,489
<i>,שאלת אותי פעם
אם סיפרתי לך כל שיש לדעת</i>

3
00:01:12,490 --> 00:01:15,100
<i>.על הרפתקאותיי</i>

4
00:01:15,650 --> 00:01:18,730
<i>ובעוד שביכולתי לומר בכנות
,שאמרתי את האמת</i>

5
00:01:20,600 --> 00:01:22,820
<i>אפשר שלא אמרתי
.את כל האמת</i>

6
00:01:30,540 --> 00:01:32,500
<i>.עכשיו אני זקן, פרודו</i>

7
00:01:34,320 --> 00:01:37,190
<i>איני אותו הוביט
.שהייתי פעם</i>

8
00:01:40,450 --> 00:01:44,300
<i>אני חושב שהגיע זמן שתדע</i>

9
00:01:45,190 --> 00:01:47,280
<i>.מה באמת קרה</i>

10
00:01:49,345 --> 00:01:51,265
<i>במאורה באדמה</i>

11
00:01:51,615 --> 00:01:53,965
<i>.בה גר הוביט</i>

12
00:01:56,025 --> 00:01:58,384
<i>,לא מאורה מגעילה
,מטונפת וטחובה</i>

13
00:01:58,385 --> 00:02:01,215
<i>,שורצת תולעים וריחות בוץ</i>

14
00:02:01,755 --> 00:02:03,265
<i>,זו היתה מאורה של הוביט</i>

15
00:02:03,945 --> 00:02:06,415
<i>,וזה אומר: אוכל טוב</i>

16
00:02:07,035 --> 00:02:08,295
<i>,אח מבוערת</i>

17
00:02:09,685 --> 00:02:12,095
<i>.וכל הנוחות הביתית</i>

18
00:02:36,601 --> 00:02:38,651
.בוקר טוב
?למה כוונתך-

19
00:02:39,531 --> 00:02:40,700
,בכוונתך לאחל לי בוקר טוב

20
00:02:40,701 --> 00:02:43,751
או שכוונתך שזהו בוקר טוב
?בין שארצה בכך ובין שלא

21
00:02:45,191 --> 00:02:49,231
או שאולי בכוונתך לומר
.שאתה חש בטוב, בבוקר המסוים הזה

22
00:02:49,971 --> 00:02:54,001
או שאתה פשוט מציין
?שזהו בוקר להיות בו טוב

23
00:02:55,801 --> 00:02:57,551
.כולם גם יחד, נראה לי

24
00:03:04,761 --> 00:03:05,871
?אוכל לעזור לך

25
00:03:06,001 --> 00:03:08,171
.את זה עוד נראה

26
00:03:09,851 --> 00:03:13,891
אני מחפש מישהו
.המעוניין להשתתף בהרפתקה

27
00:03:17,021 --> 00:03:18,351
?הרפתקה

28
00:03:20,631 --> 00:03:22,961
לא, איני מתאר לעצמי
,שמישהו מערבית לברי

29
00:03:23,331 --> 00:03:25,421
.יגלה עניין בהרפתקאות

30
00:03:26,331 --> 00:03:27,971
,הטרדה מגעילה

31
00:03:28,291 --> 00:03:29,881
,חסרת כל נוחות

32
00:03:31,241 --> 00:03:32,631
.גורמת לך לאחר לארוחת ערב

33
00:03:41,951 --> 00:03:42,970
.בוקר טוב

34
00:03:42,971 --> 00:03:45,880
לחשוב שהארכתי ימים
,"כדי לשמוע "בוקר טוב

35
00:03:45,881 --> 00:03:48,100
מבנה של בלאדונה טוק

36
00:03:48,101 --> 00:03:50,661
כאילו אני רוכל
!שעובר מדלת לדלת

37
00:03:51,561 --> 00:03:52,681
?סליחה

38
00:03:53,181 --> 00:03:57,040
,השתנית, ולא לגמרי לטובה
.בילבו באגינס

39
00:03:57,041 --> 00:03:58,160
?סליחה, אני מכיר אותך

40
00:03:58,161 --> 00:04:01,400
,אתה יודע את שמי
.אם כי אינך זוכר שאני שייך אליו

41
00:04:01,401 --> 00:04:02,761
,אני גנדלף

42
00:04:03,451 --> 00:04:05,551
...וגנדלף פירושו

43
00:04:07,581 --> 00:04:08,601
.אני

44
00:04:09,011 --> 00:04:13,570
גנדלף... לא גנדלף הקוסם הנודד
?שעשה כאלו זיקוקים נהדרים

45
00:04:13,571 --> 00:04:16,461
טוק הזקן נהג לערוך אותם
.בערב אמצע הקיץ

46
00:04:18,151 --> 00:04:20,021
.לא ידעתי שאתה עדיין בעסק

47
00:04:20,941 --> 00:04:23,241
?אלא איפה אני אמור להיות

48
00:04:27,341 --> 00:04:30,561
ובכן, אני שמח לגלות
,שאתה זוכר משהו בנוגע אלי

49
00:04:31,381 --> 00:04:33,771
.גם אם אלה רק הזיקוקים שלי

50
00:04:34,991 --> 00:04:36,811
.כן, ובכן, זה הוחלט

51
00:04:37,431 --> 00:04:39,531
,זה יועיל לך מאד

52
00:04:40,361 --> 00:04:42,641
.ומשעשע מאד בשבילי

53
00:04:42,821 --> 00:04:45,230
.אודיע לאחרים
?תודיע למי-

54
00:04:45,231 --> 00:04:47,741
.מה? לא, לא, רגע

55
00:04:47,851 --> 00:04:51,310
אנחנו לא רוצים כאן
,שום הרפתקאות

56
00:04:51,311 --> 00:04:53,261
.תודה לך, לא היום
...לא

57
00:04:53,651 --> 00:04:56,421
,אני מציע שתנסה אחרי הגבעה
...או

58
00:04:56,741 --> 00:04:58,111
.מעבר למים

59
00:05:00,711 --> 00:05:01,891
.בוקר טוב

60
00:06:25,260 --> 00:06:26,280
,דוואלין

61
00:06:27,220 --> 00:06:28,390
.לשירותך

62
00:06:31,810 --> 00:06:34,260
,בילבו באגינס

63
00:06:35,320 --> 00:06:37,730
.לשירותך
?אנו מכירים

64
00:06:38,880 --> 00:06:40,060
.לא

65
00:06:41,270 --> 00:06:42,550
?לאן, בחורצ'יק

66
00:06:43,160 --> 00:06:46,160
?זה כאן למטה
?מה למטה, היכן-

67
00:06:46,970 --> 00:06:48,090
.ארוחת ערב

68
00:06:48,650 --> 00:06:51,140
,הוא אמר שיהיה אוכל
.הרבה אוכל

69
00:06:51,580 --> 00:06:53,080
?הוא, הוא אמר

70
00:06:53,680 --> 00:06:54,840
?מי אמר

71
00:07:05,320 --> 00:07:07,660
?זה טוב מאד, יש עוד

72
00:07:08,680 --> 00:07:11,370
.מה? כן, כן

73
00:07:18,200 --> 00:07:19,260
.בבקשה

74
00:07:23,600 --> 00:07:24,810
...פשוט

75
00:07:25,500 --> 00:07:27,730
.לא ציפיתי לאורחים

76
00:07:31,380 --> 00:07:32,860
.זה פעמון הדלת

77
00:07:37,420 --> 00:07:39,770
.באלין, לשירותך

78
00:07:41,360 --> 00:07:43,780
.ערב טוב
,כן, כן, אכן טוב-

79
00:07:44,820 --> 00:07:46,760
אם כי אני חושב
.שירד גשם מאוחר יותר

80
00:07:47,480 --> 00:07:48,530
?הגעתי באיחור

81
00:07:49,290 --> 00:07:51,290
?באיחור למה

82
00:07:54,280 --> 00:07:56,000
.ערב טוב, אחי

83
00:07:57,520 --> 00:07:59,540
,בזקני

84
00:07:59,870 --> 00:08:02,770
אתה נמוך יותר ולבן יותר
.מהפעם האחרונה שנפגשנו

85
00:08:03,000 --> 00:08:04,480
.לבן יותר, לא נמוך יותר

86
00:08:05,250 --> 00:08:07,270
.שנון למדי בשביל שנינו

87
00:08:17,680 --> 00:08:20,069
,סליחה
,צר לי להפריע לכם

88
00:08:20,070 --> 00:08:23,969
אבל העניין הוא שאני לא ממש בטוח
.שהגעתם לבית הנכון

89
00:08:23,970 --> 00:08:26,869
?אכלת
.זה לא שאיני אוהב... אורחים-

90
00:08:26,870 --> 00:08:30,110
אני אוהב אורחים
,כמו כל הוביט

91
00:08:30,460 --> 00:08:33,730
אבל אני אוהב להכיר אותם
.לפני שהם באים להתארח

92
00:08:33,940 --> 00:08:36,079
.מה זה? -איני יודע
...אני חושב שזו גבינה

93
00:08:36,080 --> 00:08:38,529
...שהכחילה. -העניין הוא
.היא מלאת עובש-

94
00:08:38,530 --> 00:08:41,390
העניין הוא, שאיני מכיר
,אף אחד משניכם

95
00:08:41,570 --> 00:08:43,430
.אפילו לא היכרות קלה

96
00:08:43,790 --> 00:08:46,539
,אני לא מתכוון להיות בוטה
.אבל עלי לומר את שעל לבי

97
00:08:46,540 --> 00:08:47,760
.אני מצטער
...אתה חושב ש-

98
00:08:51,480 --> 00:08:53,429
.ההתנצלות התקבלה

99
00:08:53,430 --> 00:08:55,340
,בחייך, מלא אותה אחי
!אל תקמץ

100
00:08:56,440 --> 00:08:58,820
?אתה רוצה להגיע לעניין
.אוכל לאכול שוב, אם תתעקש-

101
00:09:01,800 --> 00:09:03,610
.פילי. -וקילי

102
00:09:04,060 --> 00:09:05,730
.לשירותך

103
00:09:06,200 --> 00:09:07,569
.אתה ודאי מר באגינס

104
00:09:07,570 --> 00:09:09,750
,לא, אינכם יכולים להיכנס
.הגעתם לבית הלא נכון

105
00:09:10,010 --> 00:09:13,410
?מה, זה בוטל
.אף אחד לא הודיע לנו-

106
00:09:13,940 --> 00:09:16,650
.בוטל? שום דבר לא בוטל
.ובכן, זו הקלה-

107
00:09:20,660 --> 00:09:23,910
,זהירות עם אלה
.זה עתה השחזתי אותם

108
00:09:24,170 --> 00:09:26,020
.הוא נחמד, המקום הזה

109
00:09:26,660 --> 00:09:29,869
?בנית אותו בעצמך
.לא, הוא במשפחה כבר שנים-

110
00:09:29,870 --> 00:09:32,719
,זו תיבת הבגדים של אמי
?אתה מוכן לא לעשות את זה

111
00:09:32,720 --> 00:09:35,420
,פילי, קילי
.בואו, עזרו לנו

112
00:09:35,670 --> 00:09:37,010
.מר דוואלין

113
00:09:39,120 --> 00:09:41,629
,נוציא את זה לפרוזדור
.אחרת לעולם לא נכניס את כולם פנימה

114
00:09:41,630 --> 00:09:44,339
?כולם?! כמה עוד יש
.הרם אותו-

115
00:09:44,340 --> 00:09:46,590
?איפה אתה רוצה אותו
.או, לא-

116
00:09:47,380 --> 00:09:49,200
,לא, לא
!אין אף אחד בבית

117
00:09:49,980 --> 00:09:52,939
,הסתלקו מפה
!ולכו להטריד מישהו אחר

118
00:09:52,940 --> 00:09:56,080
גם כך כבר יש יותר מדי גמדים
.בחדר האוכל שלי

119
00:09:56,260 --> 00:09:59,700
אם זה מין... רעיון
,מטורלל לבדיחה

120
00:10:00,340 --> 00:10:01,850
אוכל רק להגיד

121
00:10:01,980 --> 00:10:04,160
.שהיא עשויה בטעם רע מאד

122
00:10:06,400 --> 00:10:08,690
!רד ממני, גולם מגודל

123
00:10:13,960 --> 00:10:15,170
.גנדלף

124
00:10:15,400 --> 00:10:17,501
Those are my plates! Excuse me! Not my wine.

125
00:10:17,681 --> 00:10:19,880
!החזר את זה
!החזר את זה

126
00:10:19,881 --> 00:10:22,080
.לא את הריבה, בבקשה
!סליחה! סליחה

127
00:10:22,081 --> 00:10:24,840
?זה קצת יותר מדי, לא
?יש לך סכין גבינה

128
00:10:24,841 --> 00:10:27,031
?סכין גבינה
.הוא אוכל אותה בגושים

129
00:10:28,191 --> 00:10:30,310
,לא, לא
.זה הכיסא של סבא מאנגו

130
00:10:30,311 --> 00:10:31,518
.בשום אופן לא
.בבקשה, תחזיר אותו

131
00:10:31,519 --> 00:10:33,360
.החזר אותו, הוא עתיק
.אני לא מבין מה אתה אומר-

132
00:10:33,361 --> 00:10:35,370
,הוא אינו מיועד לישיבה
.תודה

133
00:10:36,152 --> 00:10:38,305
<i>,זה ספר, לא תחתית</i>

134
00:10:38,598 --> 00:10:40,771
<i>.ועזוב את המפה הזו</i>

135
00:10:41,741 --> 00:10:43,891
.סליחה, מר גנדלף
?כן-

136
00:10:43,941 --> 00:10:46,711
אוכל להציע לך
?כוס תה קמומיל

137
00:10:46,931 --> 00:10:49,750
.לא, תודה, דורי
...מעט יין אדום

138
00:10:49,751 --> 00:10:50,901
.בשבילי, אני חושב

139
00:10:54,331 --> 00:10:55,949
.זהירות

140
00:10:58,911 --> 00:11:00,741
...פילי, קילי

141
00:11:01,951 --> 00:11:03,621
...אוין, גלוין

142
00:11:04,251 --> 00:11:05,611
...דוואלין, באלין

143
00:11:05,891 --> 00:11:07,450
...ביפור, בופור, בומבור

144
00:11:07,451 --> 00:11:09,558
...דורי, נורי
.לא את הזוכות בפרס, תודה-

145
00:11:09,559 --> 00:11:10,896
!אורי
!לא, תודה-

146
00:11:12,631 --> 00:11:14,741
<i>(שפת הגמדים)</i>

147
00:11:14,991 --> 00:11:16,981
.כן, אתה צודק, ביפור

148
00:11:17,571 --> 00:11:20,040
.נראה שחסר לנו גמד אחד

149
00:11:20,041 --> 00:11:21,540
.הוא מאחר, זה הכל

150
00:11:21,541 --> 00:11:24,991
.הוא נסע צפונה למפגש קרובים
.הוא יבוא

151
00:11:25,771 --> 00:11:29,520
מר גנדלף, כוסית קטנה
.של יין אדום, לבקשתך

152
00:11:29,521 --> 00:11:31,901
.יש לו בוקה פירותי

153
00:11:32,861 --> 00:11:34,021
.לחיים

154
00:11:34,171 --> 00:11:37,631
<i>בומבור כבר אוכל
.את שוק הכבש השנייה שלו</i>

155
00:11:41,331 --> 00:11:44,231
!אין סיכוי, לא ממרחק כזה

156
00:11:44,851 --> 00:11:46,761
?רוצה להתערב
!בומבור, תפוס

157
00:11:50,398 --> 00:11:51,614
<i>.אעזור לך עם זה</i>

158
00:11:58,840 --> 00:11:59,840
<i>!ממזר עליז שכמותך</i>

159
00:11:59,841 --> 00:12:02,160
.נפלא
?מי רוצה בירה-

160
00:12:02,161 --> 00:12:03,571
.בבקשה
.לכאן, אחי-

161
00:12:04,651 --> 00:12:06,450
.אמרתי שאני רוצה עוד משקה

162
00:12:06,451 --> 00:12:08,071
.הנה לך

163
00:12:12,411 --> 00:12:14,520
.בירה בספירה לשלוש

164
00:12:14,521 --> 00:12:16,361
...2 ,1
!לחיים-

165
00:12:24,310 --> 00:12:26,051
<i>!ידעתי שיש לך את זה</i>

166
00:12:26,052 --> 00:12:29,171
,סליחה, זו מפית
.לא מגבת מטבח

167
00:12:29,172 --> 00:12:32,241
.אבל היא מלאת חורים
.היא אמורה להראות כך, זה קרושה-

168
00:12:32,242 --> 00:12:35,021
,וזה גם משחק נהדר
.אם יש לך "כדורים" בשבילו

169
00:12:35,022 --> 00:12:37,521
מטרדים ותסבוכים
!על ראשם של הגמדים האלה

170
00:12:37,522 --> 00:12:40,714
,בילבו יקירי
?מה כבר הבעיה

171
00:12:40,914 --> 00:12:42,132
?מה הבעיה

172
00:12:42,312 --> 00:12:45,012
.אני מוקף גמדים
?מה הם עושים כאן

173
00:12:45,842 --> 00:12:47,602
,הם מקבץ שמח למדי

174
00:12:48,142 --> 00:12:51,422
.ברגע שאתה מתרגל אליהם
!אני לא רוצה להתרגל אליהם-

175
00:12:51,622 --> 00:12:54,601
:ראה את המטבח שלי
,יש עקבות בוץ על השטיח

176
00:12:54,602 --> 00:12:57,021
.הם בזזו את המזווה

177
00:12:57,022 --> 00:13:00,251
,אפילו לא אגיד לך מה הם עשו בשירותים
.כמעט שהרסו לגמרי את הצנרת

178
00:13:00,252 --> 00:13:02,612
אני לא מבין מה הם עושים
?אצלי בבית

179
00:13:02,852 --> 00:13:06,152
,סליחה
,צר לי להפריע

180
00:13:06,482 --> 00:13:08,611
אבל מה לעשות
?עם הצלחת שלי

181
00:13:08,612 --> 00:13:10,252
.הנה, אורי, תן לי אותה

182
00:13:15,662 --> 00:13:17,941
!החזר אותן
!סלח לי

183
00:13:17,942 --> 00:13:21,302
,אלו כלי החרס מהנפה המערבית של אמי
!הם בני למעלה ממאה שנה

184
00:13:25,172 --> 00:13:28,262
?אתם מוכנים לא לעשות את זה
.אתם תקהו אותם

185
00:13:28,852 --> 00:13:30,532
?שמעתם את זה, בחורים

186
00:13:30,762 --> 00:13:33,061
.הוא אומר שנקהה את הסכינים

187
00:13:33,062 --> 00:13:35,601
,הקהו סכינים
.מזלגות כופפו

188
00:13:35,602 --> 00:13:38,041
נפצו בקבוקים
.ואת הפקקים שרפו

189
00:13:38,042 --> 00:13:41,461
שברו הכוסות
,וסדקו צלחות

190
00:13:41,462 --> 00:13:43,591
!בילבו באגינס שונא כל זאת

191
00:13:43,592 --> 00:13:45,501
!מרחו השומן, את המפה קרעו

192
00:13:45,502 --> 00:13:47,351
על שטיח חדר השינה
;עצמות השאירו

193
00:13:47,352 --> 00:13:51,261
,על רצפת המזווה חלב נשפך

194
00:13:51,262 --> 00:13:53,281
!על כל דלת יין ניתך

195
00:13:53,282 --> 00:13:57,071
,לסיר רותח השליכו כלי החרס
;חבטו במוט, הטילו הרס

196
00:13:57,072 --> 00:14:01,692
ולסיום, כל כלי
,שיוותר בשלמותו

197
00:14:02,032 --> 00:14:04,332
אל המסדרון
!גלגלו אותו

198
00:14:11,902 --> 00:14:14,162
!בילבו באגינס שונא כל זאת

199
00:14:16,622 --> 00:14:18,150
.בילבו

200
00:14:28,052 --> 00:14:29,242
.הוא כאן

201
00:14:33,802 --> 00:14:35,032
,גנדלף

202
00:14:36,922 --> 00:14:39,522
חשבתי שאמרת שיהיה קל
.למצוא את המקום הזה

203
00:14:39,672 --> 00:14:41,562
.הלכתי לאיבוד, פעמיים

204
00:14:41,952 --> 00:14:44,992
,לא הייתי מוצא אותו כלל
.לולא הסימן הזה על הדלת

205
00:14:45,242 --> 00:14:48,431
.סימן? אין סימן על הדלת הזו
.היא נצבעה לפני שבוע

206
00:14:48,432 --> 00:14:51,262
,יש סימן
.בעצמי שמתי אותו שם

207
00:14:52,452 --> 00:14:56,492
בילבו באגינס, הרשה לי להציג
,את ראש החבורה שלנו

208
00:14:57,062 --> 00:14:59,282
<i>.תורין אוקנשילד
(אוקנשילד- צינת אלון)</i>

209
00:14:59,302 --> 00:15:00,462
...אז

210
00:15:02,352 --> 00:15:03,642
.זהו ההוביט

211
00:15:05,412 --> 00:15:08,361
,אמור לי, מר באגינס
?נלחמת הרבה? -סליחה

212
00:15:08,362 --> 00:15:11,591
,גרזן או חרב
?מה כלי הנשק המועדף עליך

213
00:15:11,592 --> 00:15:13,792
טוב, יש לי מידת מה של מיומנות
,"במשחק ה-"קונקרס

214
00:15:13,994 --> 00:15:17,266
,אם אתה מוכרח לדעת
אבל איני מבין

215
00:15:17,528 --> 00:15:19,032
.למה זה רלוונטי

216
00:15:19,132 --> 00:15:20,262
.כך חשבתי

217
00:15:20,952 --> 00:15:23,022
הוא נראה יותר כמו חנווני
.מאשר פורץ

218
00:15:29,102 --> 00:15:31,192
מה החדשות מהפגישה
?בארד לואין

219
00:15:31,872 --> 00:15:34,991
?כולם הגיעו
.כן, משלחות מכל שבעת הממלכות-

220
00:15:34,992 --> 00:15:38,512
כולם! -מה אומרים הגמדים
?מגבעות הברזל

221
00:15:39,832 --> 00:15:41,192
?האם דאין איתנו

222
00:15:44,172 --> 00:15:45,482
.הם לא יבואו

223
00:15:49,112 --> 00:15:52,642


Partager le fichier jrr_tolkiens_the_hobbit_dec_2015_final.hebrew.srt sur le Web et les réseaux sociaux:


Télécharger le fichier jrr_tolkiens_the_hobbit_dec_2015_final.hebrew.srt


Télécharger jrr_tolkiens_the_hobbit_dec_2015_final.hebrew.srt